Regulamin Korzystania ze Strony Internetowej (Regulamin)

 

Wydawca 
Lagardère Travel Retail SAS 
Share capital: 44,879,584 euros 
RCS Nanterre 330 814 732
3/9 avenue André Malraux,
92300 Levallois-Perret,
France 
Tel: +33 (0)1 42 99 07 00 
Dyrektor ds. Publikacji: Dag-Inge RASMUSSEN

Dostawca 
PROSODIE
150 rue Galliéni
92 100 Boulogne-Billancourt
Tel : +33 (0)1 46 84 11 11

Projekt graficzny
MEDIA OBJECTIF
4 rue Emile LOUBET
66280 SALEILLES
https://www.media-objectif.fr/

Realizacja
ARTEFACT
3-5 rue des Frères Goncourt
19100 BRIVE
France
www.artefact.fr


1. Informacje ogólne
Strona internetowa www.lagardere-tr.pl (dalej „Strona Internetowa”) jest stroną internetową Grupy Lagardere Travel Retail w Polsce, w skład której wchodzą Lagardere Travel Retail Sp. z o.o., Lagardere Duty Free Sp. z o.o., Inmedio Services Sp. z o.o., Inflight Service Poland Sp. z o.o.. Niniejszy Regulamin Korzystania ze Strony Internetowej określa warunki, na których użytkownik może uzyskać dostęp do Strony Internetowej oraz – w stosownych przypadkach – do danych znajdujących się na Stronie Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację Regulaminu. 

2. Prawa własności intelektualnej
Treści dostępne na Stronie (w szczególności takie jak wzory,  wzory produktów, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, znaki graficzne, projekty graficzne, grafiki, zdjęcia i inne informacje umieszczone na Stronie) mogą być chronione prawem własności intelektualnej i stanowić przedmiot własności lub innych praw . Zastosowanie jakichkolwiek materiałów ze Strony niezgodnie z niniejszym regulaminem może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, a także innych praw własności intelektualnej lub innych praw.  

Zdjęcia ​
Lagardère Travel Retail Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) udziela Użytkownikowi prawo do używania, zapisywania, powielania, kopiowania i drukowania zdjęć znajdujących się na Stronie Internetowej (dalej „Zdjęcia”), jednakże wyłącznie na jego własny, niekomercyjny użytek. Korzystając z nich użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zasad dotyczących praw autorskich i praw do wizerunku – jak również ogólnie – wszelkich przepisów prawa krajowego, europejskiego czy międzynarodowego obowiązujących w tym zakresie.  

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: 

  • Kopiował/powielał Zdjęć, w całości lub w części, w celu sprzedaży, dystrybucji, emisji, publikacji lub przekazywania w jakiejkolwiek innej formie, bez uprzedniego wyraźnego, pisemnego upoważnienia od fotografa będącego właścicielem praw autorskich – w zależności od przypadku – do Zdjęć i/lub wizerunku osób prezentowanych na Zdjęciach,
  • Korzystał ze zdjęć w celach komercyjnych lub promocyjnych  
  • Wykorzystywał Zdjęć w jakikolwiek sposób, który mógłby zaszkodzić wizerunkowi i reputacji fotografa będącego właścicielem praw autorskich do Zdjęć i/lub wizerunku osób prezentowanych na Zdjęciach, lub innych osób trzecich, które mógłby ponieść szkody w wyniku takiego korzystania. W związku z powyższym, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał Zdjęć w sposób, który mógłby być obraźliwy, oczerniający lub zniesławiający, bądź też w jakikolwiek inny sposób mógłby zaszkodzić wizerunkowi i reputacji fotografa będącego właścicielem praw autorskich do Zdjęć i/lub wizerunku osób prezentowanych na Zdjęciach, lub innych osób trzecich, które mógłby ponieść szkody w wyniku takiego korzystania 
  • Modyfikował Zdjęć w jakikolwiek sposób lub naruszał ich integralność.  

Oświadczenia dotyczące praw autorskich muszą być widoczne na każdej reprodukcji / kopii Fotografii.  

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich instrukcji, które mogą zostać wydane przez posiadacza (posiadaczy) stosownych praw własności intelektualnej, dotyczących korzystania ze Zdjęć i ich powielania. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawo do korzystania ze Zdjęć, o którym mowa w niniejszym Regulaminie nie obejmuje jakiejkolwiek formy tytułu prawnego czy uprawnienia do korzystania ze zdjęć innych niż określone w niniejszym dokumencie. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Zdjęć wyłącznie w taki sposób, aby nie powodować nieporozumień i niejednoznaczności w tym zakresie.  

Logotypy  
Spółka udziela Użytkownikowi prawo do używania, zapisywania, powielania, kopiowania i drukowania logotypów znajdujących się na Stonie Internetowej (dalej „Logotypy”), jednakże wyłącznie na jego własny, niekomercyjny użytek. Korzystając z nich użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zasad dotyczących praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw do znaków towarowych – jak również ogólnie – wszelkich przepisów prawa krajowego, europejskiego czy międzynarodowego obowiązujących w tym zakresie.

W związku z powyższym, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: 

  • Kopiował/powielał Logotypów, w całości lub w części, w celu sprzedaży, dystrybucji, emisji, publikacji lub przekazywania w jakiejkolwiek innej formie, bez uprzedniego wyraźnego, pisemnego upoważnienia od Spółki,  
  • Modyfikował Logotypów w jakikolwiek sposób  
  • Korzystał z Logotypów w celach komercyjnych lub promocyjnych, bądź też w jakikolwiek inny sposób, który mógłby zaszkodzić wizerunkowi i reputacji Spółki, Grupy Lagardère Travel Retail i/lub jego wyższej kadry kierowniczej i pracowników.

W stosownych przypadkach, oświadczenia dotyczące praw autorskich muszą być widoczne na każdej kopii Logotypu.  

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawo do korzystania z Logotypów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie nie obejmuje jakiejkolwiek formy tytułu prawnego czy uprawnienia do korzystania z logotypów innych niż określone w niniejszym dokumencie. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Logotypów wyłącznie w taki sposób, aby nie powodować nieporozumień i niejednoznaczności w tym zakresie.

3. Odpowiedzialność 
Spółka ani żadna spółka z Grupy Lagardere Travel Retail nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie lub eksploatację treści na Stronie Internetowej. 

Spółka, spółki z Grupy Lagardere Travel Retail i/lub osoby trzecie, które brały udział w tworzeniu Strony Internetowej, nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkowników Strony Internetowej lub innych osób trzecich za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania ze Strony Internetowej lub jakiejkolwiek innej strony internetowej połączonej z nią za pośrednictwem hiperłącza, w tym za szkody związane z utratą zarobków, utratą możliwości biznesowych, utratą programów lub innych danych zawartych w systemie zarządzania danymi lub przetwarzania danych użytkownika, bądź też za innego rodzaju straty i szkody, nawet jeśli Spółka zostanie wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat czy szkód. Użytkownicy, którzy łączą się z zewnętrznymi stronami internetowymi za pośrednictwem Strony Internetowej robią to wyłącznie na własne ryzyko.  

Spółka nie gwarantuje jakości, dokładności, terminowości, kolejności czy kompletności informacji i dokumentów znajdujących się na Stronie Internetowej, a ponadto nie jest w jakikolwiek sposób zobowiązana do ich aktualizacji. 

Treść informacji przekazywanych Spółce przez użytkowników Strony Internetowej będzie traktowana jako jawna i wolna od wszelkich praw. Spółka jest uprawniona do swobodnego korzystania z wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik, które zostaną jej przekazane przez użytkowników w dowolnym celu i bez jakichkolwiek ograniczeń; w szczególności Spółka ma prawo do powielania i ujawniania ich osobom trzecim.

 4. Zmiany Strony Internetowej i Regulaminu
Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie są wiążące umownie, a Spółka może zmieniać treść Strony Internetowej, jak również niniejszego Regulaminu bez powiadomienia. Wszelkie wprowadzone modyfikacje są wiążące dla użytkownika w chwili ich umieszczenia na Stronie Internetowej i dlatego też zalecamy, aby użytkownik regularnie odwiedzał Stronę Internetową w celu ustalenia aktualnie obowiązującej treści niniejszego Regulaminu.